Zoeken

Tie Roefs blogt

Tag

economie

De toekomst van de economie is circulair!

Als je er pal voor staat, zou je het niet zeggen. In Amsterdam-Noord staat een heel modern ogend huis dat volledig uit tweedehands materiaal bestaat. De eigenaar van de woning schuimde het internet af op zoek naar tweedehands materialen die hij leuk vond. Hij grapte zelfs dat hij voor zaken als de gevelsteen, de leien en de ramen steeds naar Brabant had moeten rijden. Waren ze daar dan gevoeliger voor het niet zomaar weggooien van spullen? In ieder geval dacht hij op een mooie dag dat hij genoeg had verzameld. Hij stapte met zijn buit naar een architect en vroeg hem of hij met deze spullen een huis kon bouwen. En zo geschiedde. Zijn huis is een volledig circulair huis. Er werden geen nieuwe grondstoffen voor gebruikt. Alle materialen werden ooit al eens gebruikt en vormen nu een nieuw mooi geheel.

Je zou kunnen zeggen dat dit toch een uitzonderlijk voorbeeld is. Maar dat is het eigenlijk niet. Of toch niet meer. Enkele jaren geleden bracht ik een bezoek aan de gloednieuwe randparking P+R transferium Deutersestraat in ’s-Hertogenbosch: het gebouw kan helemaal gedemonteerd worden! De verschillende onderdelen kunnen hergebruikt worden voor bijvoorbeeld een ander gebouw. Dat is écht vooruitziend.

Overigens zal de stad Leuven vanaf nu, samen met vzw Atelier Circuler, alle stadsgebouwen die gerenoveerd of afgebroken worden, ‘minen’. Dat betekent dat alle waardevolle materialen gerecupereerd worden alvorens een gebouw gerenoveerd of afgebroken wordt. Nadien krijgen de materialen een tweede leven via de Leuvense Materialenbank. De oude schietstand op het militair domein in Heverlee is het eerste stadsgebouw dat ‘gemined’ wordt. Doorgaan met het lezen van “De toekomst van de economie is circulair!”

De win-win van de circulaire koelkast!

IMG_2636

Minder grondstoffen verbruiken en tegelijk een concreet antwoord bieden aan mensen die te maken hebben met energiearmoede? Het kan, met een slimme oplossing die een rechtvaardige circulaire economie een stapje dichterbij brengt.

Wie een lager inkomen heeft, kan niet zomaar het meest milieuvriendelijke apparaat kopen. Het zijn integendeel vaak mensen met een lager inkomen die de goedkope apparaten kiezen, wat dan wel leidt tot een hogere energierekening. De uitgaven blijven te hoog en voor het milieu is het ook geen stap vooruit.

Je kunt ervoor kiezen om mensen te helpen door bij te passen voor hun energierekening, of je kunt zoeken naar meer structurele oplossingen waardoor ze minder verbruiken. Die tweede oplossing is beter volgens ons. Op korte termijn moeten mensen natuurlijk geholpen worden, maar het is goed om structurele oplossingen snel op te zetten.

Doorgaan met het lezen van “De win-win van de circulaire koelkast!”

Een kleine daad bij een groot woord

Afgelopen week was het klimaat weer even ‘hot’ in de Vlaamse politieke arena. Minister Joke Schauvlieghe voor leefmilieu verbaasde immers vriend en vijand. Als reactie op een ‘ingebrekestelling’ door het initiatief ‘Klimaatzaak’ stak ze het vingertje op en kaatste ze nietszeggend de bal terug: ‘wat doet u eigenlijk zelf aan het klimaatprobleem?’ Doorgaan met het lezen van “Een kleine daad bij een groot woord”

25 mei 2014

Op 25 mei 2014 ben ik kandidaat op de lijst voor het Vlaams Parlement. Als lijstduwer bij de opvolgers sluit ik het hek en zet ik overtuigd mijn schouders onder de lijst. Ik wil het programma van Groen voor Vlaanderen  ondersteunen en  kijk uit naar een overtuigende score voor Groen. We hebben heel wat werk voor de boeg. Doorgaan met het lezen van “25 mei 2014”

Europa kan Vlaams-Brabantse gemeenten helpen

In Leuven pleit Groen voor een subsidieambtenaar voor de stad. Als provincieraadslid kan ik de zinvolheid van zo’n ambtenaar alleen maar onderschrijven. Een subsidieambtenaar kan immers op een systematische wijze de verbinding maken met de provincie Vlaams-Brabant. De vorige jaren realiseerde de provincie Vlaams-Brabant met Europese middelen een netto-impact van 60 miljoen euro, wat zorgde voor heel wat projecten in Vlaams-Brabantse gemeenten. Doorgaan met het lezen van “Europa kan Vlaams-Brabantse gemeenten helpen”

Drie maal zoveel jobs dankzij schone technologie

In vergelijking met andere regio’s in Vlaanderen hinkt Vlaams-Brabant achterop als het aankomt op duurzame energieproductie. Een belangrijke uitdaging in het streekpact is dan ook de uitwerking van een energieplan. Samen met de provincie wil RESOC regio Leuven  een kader ontwikkelen waarin de verschillende manieren om aan duurzame energieopwekking te doen, kunnen passen. Doorgaan met het lezen van “Drie maal zoveel jobs dankzij schone technologie”

De sociaaleconomische streekpacten van Vlaams-Brabant kleuren ‘groen’.

Binnenkort komen de sociaal-economische streekpacten voor de regio Leuven en de regio Halle-Vilvoorde voor goedkeuring aan bij de gemeenten. Deze voorstellen van streekpacten zijn het resultaat van intens overleg tussen  vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties,  vakbonden en lokale besturen, de VDAB, de POM Vlaams-Brabant, Interleuven en de sociale economie. De streekpacten van RESOC Leuven en RESOC Halle-Vilvoorde bevatten een strategie voor de sociaal-economische ontwikkeling van Vlaams-Brabant in de periode 2014-2018. De bedoeling is  dat de streekpacten het sociaal-economisch beleid op Vlaams niveau inhoud geven. Doorgaan met het lezen van “De sociaaleconomische streekpacten van Vlaams-Brabant kleuren ‘groen’.”

Manchester

IMG_0496Vandaag brachten mijn collega Luc Debraekeleer en ik, samen met de andere leden van de raadscommissie economie van de provincie Vlaams-Brabant, een bezoek aan de Manchestersite in Huizingen. De Manchestersite is in handen van de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) die de ontwikkeling van bedrijvenzones beoogt. In totaal omvat de Manchestersite van Huizingen 7,3 ha waar nieuwe bedrijven kunnen worden gehuisvest.

Op de site was vroeger de papierfabriek Catala gevestigd. Een deel van de fabriek werd bewaard. De historisch waardevolle gebouwen vormen samen de zogenaamde ‘erfgoedcluster’. De POM kijkt hoopvol uit naar creatieve ondernemers die er verleden en toekomst willen helpen verzoenen.

IMG_0498

De inrichting van de Manchestersite gaat gepaard met uitgesproken ambities op vlak van klimaatneutraliteit, waterbeheersing en vooruitstrevende mobiliteit.

Verschillende meanders zullen overstromingen van de ‘Molenbeek’ voorkomen.  Ook is het de bedoeling om de site volledig te ontsluiten via een fietspad. Om juiste en toekomstgerichte beslissingen in verband met de toelevering van energie te kunnen nemen, pleit Groen voor een studie naar de energievraag van de KMO’s die er zich zullen vestigen.

IMG_0493Het fietspad op de Manchestersite zou het station van Lot met dat van Beersel verbinden en zou uitkomen ter hoogte van ‘de motte’, een middeleeuwse burcht op een kunstmatige heuvel aan de ingang van het terrein. De groene herinrichting van ‘de motte’ kadert in het landinrichtings- en natuurontwikkelingsproject van “het Land van Teirlinck”. Dit project stelt onder meer de duurzame herwaardering van de Molenbeekvallei tot doel. De realisatie van het project behoort tot de bevoegdheid van Veerle Leroy, schepen voor Groen in Beersel.

Werk aan de winkel!

werkwinkelOp 11 april 2013 ging de recentste vergadering van RESOC Leuven door. Op die vergadering kwam Jos Geuvens, VDAB-directeur arbeidsmarktbeheer in Leuven, de reductie van het aantal werkwinkels in Vlaams-Brabant toelichten. Volgens Geuvens is het de bedoeling om in Vlaams-Brabant te evolueren naar 5 zorggebieden met in totaal 5 werkwinkels.

Op de vergadering onderbouwde  Jos Geuvens zijn uiteenzetting door te verwijzen naar een studie van het HIVA. Deze studie zou onder meer zeggen dat met 40% van de werkwinkels toch nog 95% van de klanten zou kunnen bereikt worden.

In Vlaams-Brabant zou volgens onze berekeningen het aantal werkwinkels echter met 50% gereduceerd worden in vergelijk met de initiële situatie: 10 werkwinkels, verspreid over 8 zorggebieden.  Van die 10 werden er recent wel al twee gesloten: de werkwinkel in Tervuren ging in 2012 dicht, de werkwinkel van Landen is momenteel op non-actief gezet.

Landen behoort tot het zorggebied Zuid-Oost-Hageland. Dat zorggebied zou in het nieuwe voorstel helemaal wegvallen. De werkzoekenden in deze streek zouden in de toekomst helemaal aangewezen zijn op de werkwinkel van Tienen.

Het aandeel van kansengroepen in de werkloosheid is in Tienen echter hoog, zelfs nog net iets hoger dan in Zuid-Oost-Hageland zelf. Volgens cijfers van ERSV Vlaams-Brabant komt Zuid-Oost-Hageland, wat het aandeel van kansengroepen in de werkloosheidscijfers betreft, op de tweede plaats. Van de 1219 werklozen die in februari 2013 in deze regio werden geteld, is 46,7% laaggeschoold, 24% is langer dan twee jaar werkloos, 17, 1% heeft een arbeidshandicap, 12,1% is allochtoon en 28,4% is ouder dan 50 jaar.

Met begrip voor een optimalisering van de inzet van mensen en middelen zou Groen er in Vlaams-Brabant dan ook voor willen pleiten om het totaal aantal werkwinkels te beperken en minstens één extra werkwinkel te voorzien in Zuid-Oost-Hageland.

Met een werkwinkel in Zoutleeuw of Landen komt men tegemoet aan de nood van de kansengroepen in de streek. Omdat het aandeel van de kansengroepen in Tienen zowiezo al groot is, lijkt het niet echt verantwoord om iedereen naar deze stad af te leiden. Met 6 op de 10 werkwinkels die zullen overblijven respecteert men bovendien nog altijd het door HIVA aangereikte cijfer als als zou een reductie met 40% nog steeds verantwoord zijn.

Naast ons pleit om minstens één werkwinkel meer open te houden in Vlaams-Brabant, willen we ook ijveren voor adviesdagen waar de werkwinkels wegvallen. Interessante vraag lijkt ook te zijn of een verschuiving van de verantwoordelijkheden van de werkwinkels naar de sector van de sociale economie zinvol zou kunnen zijn. De sociale economie neemt meer en meer de rol van bruggenbouwer naar de reguliere arbeidsmarkt op zich. Deze sector zou, in het bijzonder voor de kansengroepen die zij tewerkstelt, dan ook wel eens een andere zeer geschikte ‘arbeidsbemiddelaar’ kunnen worden.

WordPress.com.

Omhoog ↑