In  2015, toen Groen nog deel utmaakte van de bestuursmeerderheid in Vlaams-Brabant, overtuigden we vriend en vijand om in te stemmen met een plan om Vlaams-Brabant tegen 2040 klimaatneutraal te maken. Om niet in intenties te blijven hangen vertaalden we het klimaatbeleidsplan ook in een klimaatactieprogramma 2016-2019. Dat actieprogramma moet nu opvolging krijgen in een plan 2020-2023, gegeven dat de nieuwe bestuursmeerderheid het door Groen gestarte klimaatbeleid wil verder zetten.

Om de voortgang op vlak van klimaat goed te kunnen meten, stelden wij op de Vlaams-Brabantse provincieraad van 7 mei 2019 de aanname van een klimaatbegroting voor. Die klimaatbegroting wordt in onze visie gekoppeld aan het klimaatactieprogramma. Een klimaatbegroting geeft weer welke financiële middelen nodig zijn om de verschillende doelstellingen en acties van het klimaatactieprogramma te realiseren. Tegelijk wordt ook een prognose of raming gemaakt van de CO2-besparing die de verschillende doelstellingen en acties uit het klimaatactieprogramma met zich mee brengen. De klimaatbegroting wordt, net zoals de financiële begroting, jaarlijks voorgelegd aan de provincieraad. Zo kan de efficiëntie van genomen klimaatmaatregelen op de voet gevolgd worden door de verkozenen van het volk, en kunnen we ook de effectiviteit ervan in kaart brengen.

We zijn ervan overtuigd dat meten heel belangrijk is. Zo bleek bij  de evaluatie in 2017 van het klimaatactieprogramma 2016-2019 dat we goed op schema zaten, maar ook dat we nog helemaal geen reden tot juichen hebben. In 2015 en 2016 stootten we in Vlaams-Brabant weliswaar 1 % minder CO2uit dan in het referentiejaar 2011, maar met een uitstoot van respectievelijk 6.076.314 ton en 6.077.053 ton CO2deden we het in die jaren in Vlaams-Brabant minder goed dan in 2014.

Op de provincieraad van 7 mei 2019 stemden SP-A en UF mee voor het voorstel van Groen om in de toekomst met een klimaatbegroting te werken. De meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD stemden, net als Vlaams-Belang, tegen. Volgens gedeputeerde voor klimaat Bart Nevens is het becijferen van de doelstellingen in het klimaatactieprogramma in termen van CO2-reductie niet zinvol en leidt het de aandacht af van de échte actie. Hij stelde dat een klimaatbegroting ‘niet ecorealistisch’ is. De allocatie van financiële middelen zou volgens gedeputeerde Monique Swinnen wél zichtbaarder kunnen gemaakt worden binnen de reguliere BBC-begroting, maar voor een klimaatbegroting was ook zij niet gewonnen.

Als de doelstellingen uit het klimaatbeleidsplan 2040 en het overeenstemmende klimaatactiepogramma 2020-2023, zichtbaar kunnen worden gemaakt in de BBC-cyclus, dan is dat voor ons prima. Maar het is natuurlijk heel jammer dat gedeputeerde Nevens de becijfering van de doelstellingen en acties in termen van CO2-reductie ‘niet ecorealistisch’ noemt. Met een becijfering in termen van CO2-reductie en financiële middelen willen we er net voor zorgen dat de provincie Vlaams-Brabant verder timmert aan een doelgericht en betaalbaar klimaatbeleid. We willen net heel goed berekenen met welke middelen we wat gaan doen.

Een becijfering van de doelstellingen zou een vooruitgang betekenen van het klimaatbeleid van Vlaams-Brabant. In het oude klimaatactieprogramma 2016-2019, overigens uniek in Vlaanderen, worden verschillende doelstellingen die nodig zijn om tegen 2040 klimaatneutraal te worden, heel nauwkeurig beschreven. Als we in het volgende klimaatactieprogramma 2020-2023 een financiële begroting en een raming van de CO2-reducties zouden kunnen mee nemen, dan zou dat toelaten om onze inspanningen te meten aan ons finaal doel: klimaatneutraal worden!

We zijn niet uit op een begroting naast de begroting. We willen alleen beter weten of wat we op vlak van klimaat doen, de goede richting uitgaat. We betreuren uiteraard ten zeerste dat deze nieuwe bestuursmeerderheid, deze nieuwe deputatie, niet ambitieuzer is op vlak van klimaat en het bewaren van de aarde. We hebben er maar één en dat zal altijd zo blijven.

V.l.n.r. Luka Augustijns, Tie Roefs, Stefanie De Bock

 

 

 

Advertentie