Op de provincieraad van 19 maart vroeg mijn collega Luka Augustijns wat de nieuwe provinciale bestuursploeg met het beleid op vlak van dierenwelzijn plant te doen? De nieuwe gedeputeerde voor dierenwelzijn (N-VA)  antwoordde bijna zo veel als ‘dat hij het beleid van Tie Roefs zal overnemen en verderzetten’.

In de voorbije bestuursperiode (2012-2018) wendden we als Groenen al onze overredingskracht aan om dierenwelzijn terug op de provinciale agenda te zetten. Het budget dat we vrij konden maken was beperkt, maar symbolisch belangrijk. In 2018 verdubbelen we zelfs de subsidies voor de dierenasielen.

Op de provincieraad van 19 maart werd duidelijk dat er verder ingezet zal worden op sensibilisering.  Net als wijzelf vindt de nieuwe gedeputeerde voor dierenwelzijn het van groot belang om iedereen in Vlaams-Brabant, met of zonder huisdier, gevoelig en aandachtig te maken voor het thema. Hoe minder dieren in een dierenasiel belanden, hoe beter. Thematische campages als Kies bewust voor een dier. Geef ze niet zomaar cadeaumoeten de Vlaams-Brabanders bij de les houden. Ze roepen op om te bezinnen alvorens een dier in huis te nemen of cadeau te doen.

In 2016 had 23 % van de gemeenten in Vlaanderen een schepen voor dierenwelzijn. In Vlaams-Brabant ligt dat percentage met 58 % beduidend hoger dankzij de inspanningen van het vorige provinciebestuur. De Groenen zetten de diervriendelijke gemeente in de markt. Het principe ervan is eenvoudig. Een gemeente die de beginselverklaring voor een diervriendelijke gemeente ondertekent en de doelstellingen ervan nastreeft, krijgt de titel. De nieuwe gedeputeerde zei in de provincieraad van 19 maart dat hij de titel wil versterken. Hij wil minder vrijblijvendheid, en onderzoekt nu hoe hij gemeenten kan ondersteunen bij de uitvoering van hun zwerfkattenbeleid. Die intentie kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen.

In de toekomst zullen Vlaams-Brabantse gemeenten, dierenasielen, dierenartsen, politie en andere belangrijke actoren op vlak van dierenwelzijn bovendien een beroep kunnen blijven doen op het Provinciaal Steunpunt Dierenwelzijn. Dat steunpunt zag dankzij de Groenen op 1 juni 2018 het licht en is uniek in Vlaanderen. Bij het steunpunt kunnen professionals uit de dierensector terecht met vragen over onder meer verloren gelopen of verwaarloosde dieren en dierenleed. De nieuwe provinciale bestuursverantwoordelijke voor dierenwelzijn bevestigde op de provincieraad van 19 maart dat hij het steunpunt in de toekomst wil behouden en zelfs verder wil uitbouwen. Als het nu al informeert, dan is het volgens de nieuwe gedeputeerde, zoals wij als Groenen ook van plan waren, de bedoeling dat het steunpunt een structureel overleg tussen diervriendelijke gemeenten, politiezones, dierenasielen, het parket en dierenartsen bewerkstelligt. We zijn het helemaal eens dat dit ook met het oog op handhaving van groot belang is.

Door de stakeholders rond dierenwelzijn in Vlaams-Brabant samen te brengen, kunnen we  het dierenwelzijnsbeleid efficiënter en effectiever organiseren. We kunnen beter inspelen op noden en verwachtingen en een regionale aanpak uitwerken. Want wat als een gemeente inzet op de sterilisatie van zwerfkatten, maar de naburige gemeente dat niet doet? We zijn blij dat de nieuwe gedeputeerde voor dierenwelzijn ziet dat een Provinciaal Overleg Dierenwelzijn kan zorgen voor antwoorden op dit soort vragen.

Als Groenen dromen we er natuurlijk van dat de provincie Vlaams-Brabant nog verder gaat dan wat vandaag al gebeurt of in de stijgers staat op vlak van dierenwelzijn. We zijn vanzelfsprekend heel tevreden dat de nieuwe provinciale gedeputeerde voor dierenwelzijn het Groene beleid verderzet, maar we roepen ook heel graag op tot meer ambitie. Waarom onze schouders als provinciebestuur niet mee zetten onder de realisatie van een vogelopvangcentrum én een dierenasiel? De provincie Vlaams-Brabant, onze regio, heeft er meer dan nood aan. In Aarschot, Tielt-Winge, maar ook in Pepingen sloten recent een aantal dierenasielen de deuren.  De opvangmogelijkheden voor dieren zijn daardoor opnieuw geslonken. Wij vinden dan ook dat een bijkomende doelstelling mag zijn om tegen 2024 in Vlaams-Brabant een nieuw dierenasiel én een vogelopvangcentrum te realiseren.

Met de medewerking van Luka Augustijns.