wereld_doelen

 

 

 

 

Dankzij de deelname van Groen aan de bestuursmeerderheid van Vlaams-Brabant is de ambitie om als provincie klimaatneutraal te worden op de agenda gezet. We effenen het pad voor de digitale toekomst en zetten elke dag in op een samenleving waar alle mensen een plaats hebben.

Deelnemen aan de meerderheid is niet altijd makkelijk. Elke week komen de 6 gedeputeerden van de provincie samen. Elke week maken wij ons op om ervoor te zorgen dat de beslissingen die de deputatie neemt duurzaam zijn en niemand uitsluiten. In een coalitie van Groen met CD&V, Open-Vld en sp.a kan het meningsverschil scherp en eenzaam zijn. Maar we slagen er steeds meer in om de coalitiepartners te overtuigen om mee te stappen naar een vrije groene samenleving.

De hervorming van de provincies door de huidige Vlaamse regering onderschat de toegevoegde waarde van de provincie. Ze gaat veel te snel voorbij aan het feit dat het merendeel van onze gemeenten geen steden zijn. De talrijke kleine gemeenten van Vlaams-Brabant werken graag samen onder de regie van de provincie. We ervaren dat onder meer als territoriaal coördinator van het Europese Burgemeestersconvenant. Maar we voelen dat ook in onze dienstverlening aan gemeenten op vlak van informatica en in onze samenwerking met gemeenten rond jeugdbeleid.

Wij zijn zeker voorstander van een goede institutionele organisatie. Maar we vinden niet dat we het kind met het badwater moeten weggooien. We hechten ook aan democratie. Daarom tekenen we voor minder bestuurlijke verrommeling. We zijn tegen vormen van intergemeentelijke samenwerking waar de besluitvorming niet kan worden getoetst aan de inzichten van oppositiepartijen. We hechten aan verkozen besturen waar de meningsverschillen op een georganiseerde manier aan bod kunnen komen. Binnen de pijler klimaat beginnen we vandaag met de realisatie van onze klimaatactieplannen. We gaan op zoek naar bijkomende middelen en organiseren in samenwerking met verschillende economische actoren groepsaankopen. Binnen de pijler e-government zetten we in op de verduurzaming van het ICT-gebeuren. Het vertrek van onze jeugdwerking naar Vlaanderen willen we binnen de pijler samenleven zo goed mogelijk begeleiden. Dierenwelzijn krijgt opnieuw een plaats in het provinciale landschap en we ontplooien onze nieuw geïnspireerde Noord-Zuidsamenwerking. Ons beleid willen we gaandeweg inpassen in het kader van de Sustainable Development Goals (SDGs). Dat zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die deel uitmaken van de Agenda for Sustainable Development van de Verenigde Naties. Tegen 2030 moet die agenda wereldwijd worden gerealiseerd.

De SDGs kunnen opgedeeld worden in 5 thema’s ofwel “5 p’s”: people, planet, prosperity, peace en partnership. Houden we voldoende rekening met de verandering van het klimaat, met biodiversiteit, maar ook met gender en de toegang van iedereen tot de digitale wereld? Of je als individu, organisatie, onderneming of overheid goed bezig bent, kun je voortaan meten door onze werkzaamheden te toetsen aan de 17 SDG’s. Ze helpen ons om zelfkritisch de toets te maken of wat we doen inderdaad bijdraagt aan het welzijn van mens, milieu, welvaart, democratie en wereldvrede. Het mooie aan de SDGs is dat ze opgevat zijn tegen de achtergrond van de universele mensenrechten. Wereldwijd zullen we ons in de toekomst dus de vraag kunnen stellen: “is wat we lokaal doen in overeenstemming met de mensenrechten?”.

In onze politiek proberen we steeds de verbinding te maken met wat er leeft bij de burgers. Participatie blijft voor ons erg belangrijk. Als de burgers niet naar ons toekomen, gaan we zelf naar hen toe. We vinden het boeiend om als overheid aan de slag te kunnen gaan met de dynamieken die in kleine groepen mensen geboren worden. We geloven dat een krachtig beleid ontstaat daar waar burgers en overheid elkaar ontmoeten. Wat leeft op lokaal vlak proberen we op provinciaal niveau op te pikken. We schalen de meest interessante initiatieven op. Met het oog op coherente besluitvorming voeden we onze parlementairen met informatie over wat onderaan de piramide leeft.

In oktober 2018 vinden nieuwe lokale verkiezingen plaats. We hopen dat we dan opnieuw aan zet zullen zijn in de provincie Vlaams-Brabant. Een gemakkelijke opdracht is dat niet. Het aantal provincieraadsleden wordt van 72 naar 35 gebracht. Het aantal gedeputeerden zal van 6 naar 4 slinken. We moeten een zeer goed kiesresultaat neerzetten om onze meerderheidsdeelname te kunnen bestendigen. Maar we geloven dat het kan. We hopen het ook van harte. De trein die vertrokken is, blijven we best mee besturen. Het is belangrijk dat hij op de rails blijft. Zonder naast onze schoenen te willen lopen, denken we dat onze aanwezigheid in de meerderheid zorgt voor diepgang en verfrissing, en het bewijs dat het anders kan.

Met jullie hulp hopen we dat we het volgende decennium in Vlaams-Brabant verder kunnen blijven inzetten op die uitdagingen die we het grootst achten: de klimaatopwarming terugdringen, de digitalisering van onze samenleving democratiseren en het samenleven in verschil voor iedereen mogelijk maken.

Samen gaan we ervoor. De toekomst begint nu.

Het kan anders.

 

Gelukkig nieuwjaar!

Tie